Postępowe projekty przemysłowe

Badania defektoskopowe to procedura mieszcząca się w dyscyplinie zagadnień definiowanych jako metody badań nieniszczących. Rzeczowe doświadczenia w istotnej mierze zmierzają do odkrycia nieciągłości w materiale konstrukcyjnym. Wspomniany typ badań zezwala na wykrywanie wad konstrukcyjnych, między którymi wymienić można w szczególności ubytki korozyjne, pustki, wtrącenia, pęknięcia, łuski, odwarstwienia, szczeliny. W defektoskopii wykorzystuje się kilka strategii. Główna z nich to metody elektromagnetyczne, przy użyciu której można badać materiały metalowe. W procedurze tej wydziela się podmetody takie jak: magnetyczne do analizy stałego lub wolnozmiennego pola magnetycznego; indukcyjne do analizy zjawiska prądów wirowych; elektryczne do analizy rozpływu prądu w badanym obiekcie. Następną procedurą są badania radiologiczne, które dzielę się na defektoskopię gamma wykorzystującą promieniowanie gamma oraz na defektoskopię rentgenowską bazującą na promieniowaniu rentgenowskim. Pośród procedur defektoskopowych rozróżnia się także metody ultradźwiękowe i akustyczne które można podzielić na podmetodę cienia, echa i rezonansową. Inne metody to w szczególności metody termograficzne i penetracyjne.

badania kompozytów

Badania defektoskopowe

Badania defektoskopowe dają sposobność demaskowania zarówno wad wewnętrznych i powierzchniowych. Tą metodę aplikuje się zasadniczo do obserwacji jakości materiałów. Badania kompozytów są proponowane w formie badań produktów kompozytowych. Dopuszczają przeprowadzanie analizy wytrzymałościowej przy jednoczesnej możliwości wizualizowania przekrojów. Zezwala to w szczególności na diagnozę poziomu naprężeń przy jednoczesnym porównaniu tego do badanych fragmentów. Badania kompozytów mogą być też niszczące, dzięki temu pozwalają na określenie wytrzymałości. Później to umożliwia weryfikację parametrów eksploatacyjnych. Tymczasem to ma wpływ na walidację użyteczności wyrobów w praktycznych zastosowaniach.

badania defektoskopowe

badania kompozytów

Mówiąc o badaniach kompozytów fundamentalne znaczenie ma definicja kompozytu. Jest to wyrób o budowie niejednorodnej. Wyrób ten złożony jest z paru cześci. Komponenty te mają bardzo bogate cechy. Najczęściej pewien komponent to spoiwo. Istnieją takie modele kompozytów jak: strukturalne, laminaty, mikrokompozyty, nanokompozyty, stopy strukturalne.